Ἐτήσιο ἱερό Μνημόσυνο ἀοιδίμου Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (Μπιλάλη).

Τό Σάββατο 6 Ἰουνίου 2015, τό πρωί, στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς (ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα)  τελέσθηκε ἀπό τούς Συλλόγους «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» τό ἐτήσιο ἱ. Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (Μπιλάλη, 1932 — † 4. 6. 2014). Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας ὑπῆρξε Ἱδρυτής καί Α΄ Ἀντιπρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Ἱδρυτής καί Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου Νικοδήμου». Ἦταν γόνος εὐσεβοῦς Ὑπερπολυτέκνου Οἰκογένειας  (τό 2ο ἀπό τά 17 παιδιά τῆς οἰκογενείας του, μέ ἐπιζήσαντα τά 10).

Στή θ. Λειτουργία καί στό ἱ. Μνημόσυνο χοροστάτησε ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ συνεπικουρούμενος ἀπό δεκάδα καί πλέον Κληρικῶν. Ὁ Ναός ἦταν κατάμεστος ἀπό συγγενεῖς καί φίλους τοῦ Γέροντος, ἐκπροσώπους ὀρθοδόξων Συλλόγων καί Ἑνώσεων, Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί Πολυτέκνους. Σύντομους ἐπιμνημόσυνους λόγους ἐξεφώνησαν ὁ Σεβασμ. κ. Σεραφείμ, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Ἀκαδημαϊκός κ. Στέφανος Ἤμελλος καί ἐκ μέρους τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ὁ Πρόεδρος κ. Ἀντώνιος Ἀντωνίου. Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου προσφέρθηκε καφές καί κέρασμα στά Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου.

Ἐν συνεχείᾳ μεταφέρουμε τήν ἐπιμνημόσυνη ὁμιλία τοῦ κ. Ἀντ. Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς καί γιά 45 συναπτά ἔτη στενός συνεργάτης τοῦ Γέρ. Νικοδήμου:

«Πέρασε ἕνας χρόνος ἀπό τήν αἰφνιδιαστική κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Γέροντος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ.

»Κι’ ὅμως, ἄν καί ἀνέβηκε στόν Οὐρανό εὑρίσκεται συνεχῶς μπροστά μας. Ὅπου κι’ ἄν εὑρισκόμεθα εἶναι παρών. Τόν βλέπουμε στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., τόν ἀκοῦμε νά μᾶς μιλάει, νά μᾶς ὁρμηνεύει καί νά μᾶς ὁδηγεῖ. Μεταξύ μας, στήν ἐργασία μας, σκεπτόμεθα καί λέμε: Ὁ πατήρ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ἔτσι θά τό ἔκαμνε αὐτό. Ἔτσι θά χειριζότανε ἐκεῖνο. Τί νά δώσωμε σ’ αὐτή τήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια, πού ζητάει τή συμπαράστασή μας, τή βοήθειά μας; Παίρνουμε στά χέρια μας τήν καρτέλα της, διαβάζουμε: τόσα εἶχε δώσει τήν τελευταία φορά ὁ μακαριστός Γέροντάς μας, τό ἴδιο ποσό θά δώσουμε καί ἐμεῖς.

»Στίς δυσκολίες μας, γιά νά βοηθήσουμε, τόν ἀκοῦμε νά μᾶς λέγει: “Δωρεὰν ἐλάβατε. Δωρεὰν δότε. Τόν βλέπουμε νά κινεῖται μέ σβελτάδα καί ἀποφασιστικότητα. Νά ψάχνει τίς καρτέλες τῶν ἀπόρων Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καί νά σημειώνει τά ποσά πού πρέπει νά σταλοῦν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν τους.

»Νά ἐπικοινωνεῖ τηλεφωνικῶς μέ τίς ἄπορες Πολύτεκνες Μητέρες, νά συμβουλεύει, νά δίδει ὁδηγίες καί νά καλύπτει τίς ἔκτακτες καί μεγάλες οἰκονομικές, ἀλλά καί ἠθικές ἀνάγκες τους. Νά ἐπισκέπτεται σάν οὔριος ἄνεμος τίς οἰκογένειες καί νά δροσίζει τή φλόγα πού καίει, ἡ φτώχεια, καί ἡ δυστυχία, τά σωθικά τους.

»Νά μιλάει γιά ἠθική, γιά τιμιότητα καί ἀκεραιότητα. Νά φωνάζει μι’ ὅλη τή δύναμή του κατά τῶν ἐκτρώσεων. Ὄχι ἔκτρωση! Ὄχι φόνο ἀθώων ψυχῶν!

»Νά προσκαλεῖ συζυγικά ζευγάρια πού εὑρίσκονται σέ διάσταση καί νά ξενυκτάει γιά νά τά πείσει νά μείνουν στό Μυστήριο τοῦ Γάμου τους καί στήν Οἰκογένειά τους.

»Νά σπουδάζει πτωχά παιδιά. Νά εὐσπλαχνίζεται τίς ἄγαμες μητέρες καί νά τίς στεγάζει, ἀκόμη καί νά τίς ἐνισχύει οἰκονομικά, ἐλαφρώνοντας τόν σταυρό τους.

»Νά μιλάει γιά Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμό, προφορικά καί γραπτά. Νά ἐλέγχει τούς παρεκκλίνοντας ἀπό τά Ὅσια καί Ἱερά. Γενικά νά ὁδηγεῖ στή σωτηρία παρασυρμένες ψυχές.

»Παράλληλα πρός τό Σύλλογο Π.Ε.ΦΙ.Π. (“Φίλοι τῶν Πολυτέκνων”) ἵδρυσε καί τόν Σύλλογο “Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης”.

»Ἀνέδειξε τό τεράστιο ἔργο τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Συνέγραψε τόν Πρωτότυπον Βίον τοῦ Ἁγίου καί τόν ἐκυκλοφόρησε Δωρεάν σέ περισσότερα ἀπό 120.000 ἀντίτυπα.

»Ἔχουν λεχθεῖ καί ἔχουν γραφεῖ, ἀπό πολλούς ὀξυγράφους καλάμους, πολλά θαυμαστά, γιά τόν ἀοίδιμο Μοναχό ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΜΠΙΛΑΛΗ. Ἡ ἐμπειρία μου, ἐπί 45 χρόνια, ἀγαστῆς συνεργασίας μου μαζί του, μέ ἀφήνει ἐκσταστικόν διά τίς ἱκανότητές του.

»Εἶναι ἑδραία ἡ πίστις μου ὅτι εἶχε πλούσια τήν Χάρη τοῦ Κυρίου.

»Αἰωνία ἡ μνήμη σου ἅγιε Γέροντά μας, ἀοίδιμε καί ἀείμνηστε ΝΙΚΟΔΗΜΕ ΜΠΙΛΑΛΗ».

Ἐπίσης ἱ. Μνημόσυνο τελέσθηκε καί στήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου καί ὁ τάφος τοῦ Γέρ. Νικοδήμου, μέ τή συμμετοχή πολλῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων καί λαϊκῶν. Παρέστη ὀλιγομελής ἀντιπροσωπεία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Εὐχαριστοῦμε τόν σεβ. Καθηγούμενο Γέρ. Γαβριήλ καί τούς πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς γιά τήν ἀβραμιαία φιλοξενία.

Τέλος, καί ἀπό τή θέση αὐτή, θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε θερμά ὅσους τίμησαν μέ τήν παρουσία καί τήν προσευχή τους τό μακαριστό Γέροντά μας. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε τόν  σεβασμ. κ. Σεραφείμ, τούς Ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἰδιαίτερα τόν Προϊστάμενο π. Ἠλία Δροσινό, τούς συμμετέχοντας σεβ. Ἱερεῖς, τούς ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδ. Συλλόγων καί Ἑνώσεων, καθώς καί τούς κατά σάρκα συγγενεῖς τοῦ Γέροντος.