Συναξαριστής Πολυτέκνων Αγίων

Στη σελίδα αυτή θα προσθέτουμε με εορτολογική σειρά, (αρχίζοντας από τους Προστάτες μας Αγίους Μακαβαίους) τους Αγίους που έχουν σχέση είτε με την Πολύτεκνη (και Τρίτεκνη) Οικογένεια είτε με τον ιερό Μυστήριο του Γάμου και της Οικογενείας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όσοι φίλοι γνωρίζουν κι άλλους Αγίους Πολυτέκνους (και Τριτέκνους) αλλά και τέκνα Πολυτέκνων (και Τριτέκνων) ή να έχουν κάποια σχέση με το Γάμο, την Οικογένεια γενικά τα παιδιά να μας τους γνωστοποιήσουν με e-mail: info@pefip.gr.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

Η Αγία Άννα ως γαλακτοτροφούσα την Θεοτόκο

(δύο σπάνιες εικόνες)

Προσευχὴ τῶν συζύγων καὶ τῆς οἰκογενείας

Γέροντα Σωφρόνιου Σαχάρωφ, Έσσεξ.

Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ὁ τῇ σῇ ἀναβάσει ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν ἐξαγοράσας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ Νόμου καὶ ἀποκαταστήσας τὴν πεπτωκυῖαν εἰκόνα σου, ὁ ἐκτείνας ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τὰς ἀχράντους χεῖράς Σου, ἵνα τὰ ἐσκορπισμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ ἐπισυναγάγῃς εἰς ἕν, καὶ καλέσας τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς ἑνότητα πάντας, Σύ, ὁ Ὤν, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, πρὸ τῆς ἐξόδου Σου ἐπὶ τὴν μεγάλην ταύτην καὶ κοσμοσωτήριον ἱερουργίαν ἐδεήθης τοῦ Πατρός Σου, ἵνα πάντες ἓν ὦμεν, καθὼς Σὺ εἶ μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου.

Παράσχου τοίνυν ἡμῖν χάριν και σοφίαν τοῦ ἐκπληροῦν τὴν ἐντολὴν ταύτην καθ᾿ ἑκάστην, καὶ ἐνίσχυσον ἡμᾶς εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ἀγάπης, ἣν Σὺ ἐνετείλω ἡμῖν εἰπών·

γαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.

Δώρησαι ἡμῖν διὰ τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος τὴν δύναμιν τοῦ ταπεινοῦν ἑαυτοὺς ὁ εἷς ἐνώπιον τοῦ ἑτέρου, ἐν τῷ κατανοεῖν ὅτι, ἐάν τις πλεῖον ἀγαπᾷ, πλεῖον καὶ ταπεινοῦται.

Δίδαξον ἡμᾶς εὔχεσθαι ὁ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἄλλου, ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζειν ἐν ὑπομονῇ καὶ ἕνωσον ἡμᾶς τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀκαταλύτου ἀγάπης ἐν τῷ Ὀνόματί Σου τῷ Ἁγίῳ, χαριζόμενος ἡμῖν ὡσαύτως τοῦ ὁρᾶν ἐν ἑκάστῳ ἀδελφῷ καὶ ἑκάστῃ ἀδελφῇ ἡμῶν τὴν εἰκόνα τῆς ἀῤῥήτου δόξης Σου καὶ μὴ ἐπιλανθάνεσθαι ὅτι «ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν ἡ ζωὴ ἡμῶν ἐστι».

Ναί, Κύριε, ὁ τῇ Σῇ εὐδοκίᾳ ἐπισυναγαγὼν ἡμᾶς ἐπὶ τὸ αὐτό, ποίησον ἡμᾶς γενέσθαι ἐν ἀληθείᾳ μίαν οἰκογένειαν, ζῶσαν ἐν μιᾷ καρδίᾳ, μιᾷ θελήσει, μιᾷ ἀγάπῃ, ὡς εἷς ἄνθρωπος, κατὰ τὴν περὶ τοῦ προπάτορος Ἀδὰμ προαιώνιον βουλήν Σου.

πισκίασον τὸν οἶκον ἡμῶν τῷ τοῦ φόβου Σου πνεύματι καὶ σκέπασον αὐτὸν τῇ σκέπῃ τῆς Παναχράντου Σου Μητρός, (τῶν ἁγίων ὧν φέρομεν τὰ ὀνόματα καὶ ὧν εὐλαβούμεθα)καὶ πάντων τῶν Ἁγίων Σου, εὐλογῶν καὶ ὑπερασπιζόμενος ἕνα ἕκαστον τῶν ἐνθάδε διαμενόντων (μνημονεύομεν τὰ ὀνόματα τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας), διαφυλάττων ἡμᾶς ἐκ φθοροποιῶν λογισμῶν, ἀναρμόστων λόγων ἢ κινήσεων καρδίας, ἐπιβλαπτόντων τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὁμόνοιαν, ὅπως οἰκοδομηθῇ ὁ οἶκος οὗτος ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν εὐαγγελικῶν Σου ἐντολῶν, εἰς τόπον προσευχῆς, ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας δι᾿ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ διὰ πάντας τοὺς ἐπισκεπτομένους ἡμᾶς, τοὺς κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς ἡμῶν, ἵνα πάντες εὕρωμεν ἀνάπαυσιν ἐν Σοί, τῷ πράῳ καὶ ταπεινῷ Βασιλεῖ ἡμῶν, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Άγιοι 7 Μακαβαίοι

Άγ.Επτά Μακαβαίοι


Οι προστάτες μας Άγιοι επτά (7) Μακαβαίοι, η μητέρα τους Σολομόνη και ο διδάσκαλός τους Eλεάζαρ

Εορτάζουν την 1 Αυγούστου

Αγία Κασσάνδρα

Αγία Κασσάνδρα


Αγία Νεομάρτυς Κασσάνδρα Μουρούζη – Υψηλάντη η Τραπεζούντια, χήρα με 3 τέκνα.


Εορτάζει την 1 Αυγούστου

Αγία Νόννα

Αγία Νόννα


Αγία Νόννα, μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μητέρα τριών (3) Αγίων.


Εορτάζει την 5 Αυγούστου

Αγ.Καλλίνικος

Άγιος Καλλίνικος


Άγιος Καλλίνικος Μητροπολί-
της Εδέσσης. Τέκνο πολύτεκνης οικογενείας με 4 παιδιά.


Εορτάζει την 8 Αυγούστου

Αγ.Ειρήνη

Αγία Ειρήνη


Αγία Ειρήνη η βασίλισσα (η εξ Ουγγαρίας). Υπερπολύτεκνη με 8 παιδιά.


Εορτάζει την 13 Αυγούστου

Αγ. Κωνσταντίνος

Άγ.Κωνσταντίνος
(Μπρινκοβεάνου)

Άγιος Ηγεμόνας Κωνσταντίνος (Μπρινκοβεάνου), Υπερπολύ-
τεκνος με 11 παιδιά. (σελ. 45-51).

Εορτάζει την 16 Αυγούστου

Αγ.Ιουλιανή.jpg

Αγία Ιουλιανή


Αγία ΙΟΥΛΙΑΝΗ του ΛΑΖΑΡΕΒΟ: Η Αγία με τα 13 παιδιά, η οποία είναι προστάτιδα της οικογένειας στη Ρωσία.

Εορτάζει την 21 Αυγούστου

Αγ.Βάσσα.jpg

Αγία Βάσσα


Ἁγία ΒΑΣΣΑ καί τά τρία (3) παιδιά της (άγιοι ΘΕΟΓΝΙΟΣ, ΑΓΑΠΙΟΣ, ΠΙΣΤΟΣ).

Εορτάζει την 21 Αυγούστου

Άγιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σβιρ.jpg

Άγιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Άγιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σβιρ. Τέκνο Πολύτεκνης. Το I. Λείψανό του σώζεται άφθορο (μοναδικό)!

Εορτάζει την 30 Αυγούστου

Αγ.Αγγελης

Άγιος Αγγελής
Νεομάρτυρας

Άγιος Νεομάρτυρας ΑΓΓΕΛΗΣ, ο εν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας. Υπερπολύτεκνος με 6 παιδιά.

Εορτάζει την 1 Σεπτεμβρίου

ΑΓ.ΕΥΟΔΟΣ-ΚΑΛΛΙΣΤΗ-και-ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ

Άγ.Εύοδος, Αγ.Καλλίστη και Άγ.Ερμογένης.

Άγιοι τρείς (3) αυτάδελφοι μάρτυρες:Εύοδος, Καλλίστη και Ερμογένης.

Εορτάζουν την 1 Σεπτεμβρίου

Αγ.Ιερουσαλήμ

Αγία Ιερουσαλήμ


Αγία Ιερουσαλήμ και τα τέκνα της Κέγουρος, Σεκένδινος, Σέκενδος. Χήρα με 3 τέκνα.


Εορτάζουν την 4 Σεπτεμβρίου

Αγία Καλοδότη

Αγία Καλοδότη


Αγία Μἀρτυς Καλοδότη μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού ενώ ήταν ΕΓΚΥΟΣ.


Εορτάζει την 6 Σεπτεμβρίου

Άγιος Δανιήλ Κατουνακιώτης ο Σμυρναίος

Άγιος Δανιήλ Κατουνακιώτης

Άγιος ΔΑΝΙΗΛ Κατουνακιώτης ο Σμυρναίος. Το μικρότερο παιδί Πολύτεκνης Οικογενείας.


Εορτάζει την 7 Σεπτεμβρίου

Αγίες ΜΗΝΟΔΩΡΑ, ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ και ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ

Αγ.Μηνoδώρα, Μητροδώρα & Νυμφοδώρα


Αγίες ΜΗΝΟΔΩΡΑ, ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ και ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ. Αυτάδελφες, ορφανές σε νεανική ηλικία από μητέρα.

Εορτάζουν την 10 Σεπτεμβρίου

Αγία Βασίλισσα ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

Αγία Πουλχερία


Αγία Βασίλισσα ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ. Από Πολύτεκνη Οικογένεια, 4 παιδιά-αδέλφια.


Εορτάζει την 10 Σεπτεμβρίου

Αγία ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ

Αγία Λουντμίλα


Αγία ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ. Πολύτεκνη μητέρα 4 τέκνων.


Εορτάζει την 16 Σεπτεμβρίου

Αγία ΣΟΦΙΑ.

Αγία Σοφία


Αγία ΣΟΦΙΑ και οι τρεις θυγατέρες της ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ και ΑΓΑΠΗ.

Εορτάζει την 17 Σεπτεμβρίου

Άγιος Οσιομάρτυρας ΙΛΑΡΙΩΝ

Άγιος Ιλαρίων

Άγιος Οσιομάρτυρας ΙΛΑΡΙΩΝ ο νέος, ο Κρης και Αγιαννανίτης. Τέκνο Πολύτεκνης Οικογενείας με 5 παιδιά..

Εορτάζει την 20 Σεπτεμβρίου

Άγιοι Ευσέβιος, Νέσταβος και Ζήνων τα αδέλφια Νέστωρ και Βούσιρις.

Άγιοι Ευσέβιος, Νέσταβος και Ζήνων

Άγιοι Ευσέβιος, Νέσταβος και Ζήνων τα αδέλφια Νέστωρ και Βούσιρις.

Εορτάζει την 21 Σεπτεμβρίου

Άγιοι Μάρτυρες ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΤΤΗ και τα 4 παιδιά τους ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΡΟΥΦΟΣ και ΕΥΓΕΝΙΟΣ.

Άγιοι Μάρτυρες ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΤΤΗ και τα 4 παιδιά τους

Άγιοι Μάρτυρες ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΤΤΗ και τα 4 παιδιά τους ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΡΟΥΦΟΣ και ΕΥΓΕΝΙΟΣ.

Εορτάζει την 25 Σεπτεμβρίου

Άγιος Ρουμάνος Πρίγκιπας NYAGU.

Άγιος Ρουμάνος Πρίγκιπας NYAGU

Άγιος Ρουμάνος Πρίγκιπας NYAGU BASARABSKY. Πολύτεκνος με 6 παιδιά.


Εορτάζει την 26 Σεπτεμβρίου

Άγιοι Mάρτυρες και αυτάδελφοι AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, AΛΦΕΙΟΣ και ΖΩΣΙΜΟΣ.

Άγιοι Aλέξανδρος, Aλφειός και Ζώσιμος

Άγιοι Mάρτυρες και αυτάδελφοι AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, AΛΦΕΙΟΣ και ΖΩΣΙΜΟΣ.

Εορτάζει την 28 Σεπτεμβρίου

Οσία ΜΕΘΟΔΙΑ της Κιμώλου

Οσία Μεθοδία της Κιμώλου

Οσία ΜΕΘΟΔΙΑ της Κιμώλου. Τέκνο Υπερπολύτεκνης Οικογενείας με 8 παιδιά.


Εορτάζει την 5 Οκτωβρίου

Άγιος Διάκονος ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Άγιος Διάκονος ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Άγιος Διάκονος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο Απόστολος, ένας από τους επτά Διακόνους. Πολύτεκνος με 4 θυγατέρες.

Εορτάζει την 11 Οκτωβρίου

Όσιος ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο Αγιορείτης

Όσιος Γερμανός ο Αγιορείτης

Όσιος ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο Αγιορείτης, ο Μαρουλής. Τέκνο Υπερπολυτεκνης Οικογενείας, 3ος από 8 αδέλφια.

Εορτάζει την 11 Οκτωβρίου

Άγιος EDWIN

Άγιος EDWIN


Άγιος EDWIN, βασιλιάς της Β. Αγγλίας, Πολύτεκνος με 5 παιδιά.


Εορτάζει την 12 Οκτωβρίου

Αγία Νεομάρτυς ΧΡΥΣΗ

Αγία Χρυσή

Αγία Νεομάρτυς ΧΡΥΣΗ. Από Πολύτεκνη Οικογένεια με 4 θυγατέρες.Εορτάζει την 13 Οκτωβρίου

Αγιος ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Αγιος ΙΓΝΑΤΙΟΣ

‘Αγιος ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Αγαλλιανός), Αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης, ο εξ εγγάμων. Απέκτησε “πολλά παιδιά” και μετά το θάνατο της συζύγου του έγινε μοναχός και μετέπειτα Επίσκοπος.

Εορτάζει την 14 Οκτωβρίου

Άγιος ΙΩΑΝΝΗΣ ο Τουρκολέκας

Άγιος ΙΩΑΝΝΗΣ ο Τουρκολέκας

Άγιος ΙΩΑΝΝΗΣ ο Τουρκολέκας,(11 ετών)–αδελφός του οπλαρχηγού Νικηταρά. Τέκνο Πολύτεκνης Οικογενείας με 4 παιδιά-αδέλφια.

Εορτάζει την 16 Οκτωβρίου

Άγιοι ΚΟΣΜΑΣ και ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Άγιοι ΚΟΣΜΑΣ και ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Άγιοι ΚΟΣΜΑΣ και ΔΑΜΙΑΝΟΣ (οι Ανάργυροι) και οι αδελφοί αυτών ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΑΝΘΙΜΟΣ και ΕΥΠΡΕΠΙΟΣ. Πέντε 5 αδέλφια.

Εορτάζουν την 17 Οκτωβρίου

Οσία ΜΑΤΡΩΝΑ η Χιοπολίτιδα

Οσία ΜΑΤΡΩΝΑ η Χιοπολίτιδα

Οσία ΜΑΤΡΩΝΑ η Χιοπολίτιδα. Από Πολύτεκνη Οικογένεια με 7 παιδιά (θυγατέρες).


Εορτάζει την 20 Οκτωβρίου

Άγιοι ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ

Άγιοι Τερέντιος και Νεονίλλη

Άγιοι ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ και τα παιδιά τους ΣΆΡΒΗΛΟΣ, ΝΊΤΑΣ, ΙΈΡΑΞ, ΘΕΌΔΟΥΛΟΣ, ΦΏΤΙΟΣ, ΒΉΛΗ και ΕΥΝΊΚΗ.

Εορτάζουν την 28 Οκτωβρίου

Άγιοι Μάρτυρες ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΝΕΩΝ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ τα αδέλφια

Άγιοι ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΝΕΩΝ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ

Άγιοι Μάρτυρες ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΝΕΩΝ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ τα αδέλφια.

Εορτάζουν την 30 Οκτωβρίου

Όσιος ΔΑΒΙΔ ο εν Ευβοία

Όσιος ΔΑΒΙΔ ο εν Ευβοία

Όσιος ΔΑΒΙΔ ο εν Ευβοία. Τέκνο Πολύτεκνης Οικογενείας με 4 παιδιά.


Εορτάζει την 1 Νοεμβρίου

Αγία Ελισάβετ

Αγία Ελισάβετ

Αγία Νεομάρτυς Μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Τέκνο από Υπερπολύτεκνη Οικογένεια, το 2ο από 7 παιδιά.

Εορτάζει την 1 Νοεμβρίου

Άγιος νέος ιερομάρτυρας ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Άγιος ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Βινογκράντωβ)

Άγιος νέος ιερομάρτυρας ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Βινογκράντωβ). Πολύτεκνος με 6 παιδιά.

Εορτάζει την 4 Νοεμβρίου

Αγία ΟΛΓΑ Michael

Αγία ΟΛΓΑ Michael

Αγία πρεσβυτέρα ΟΛΓΑ Michael της Αλάσκας, μαία. Μητέρα 8 παιδιών.


Εορτάζει την 8 Νοεμβρίου

Άγιος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Άγιος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ο εν Αιγίνης, ο θαυματουργός. Τέκνο Πολύτεκνης Οικογενείας, 5ος από 6 αδέλφια.

Εορτάζει την 9 Νοεμβρίου

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Τέκνο Πολύτεκνης Οικογενείας με 4 παιδιά.

Εορτάζει την 9 Νοεμβρίου

Άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης) ο εν Ευβοία

Άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης).

Άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης) ο εν Ευβοία. Τέκνο Υπερπολύτεκνης Οικογενείας με 9 παιδιά.

Εορτάζει την 22 Νοεμβρίου

Άγιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νιέφσκυ

Άγιος Αλέξανδρος Νιέφσκυ.

Άγιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νέφσκυ. Τέκνο Υπερπολύτεκνης Οικογενείας με 9 παιδιά.

Εορτάζει την 23 Νοεμβρίου

Άγιος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Άγιος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.

Άγιος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. Προστάτης των βρεφών και των παιδιών, αλλά και των εγκύων και άτεκνων γυναικών.

Εορτάζει την 26 Νοεμβρίου