Βοηθείστε τις Υπερπολύτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΤράπεζαΑρ.ΛογαριασμούIBANSWIFT(BIC)
ΕΘΝΙΚΗ151/296047-89GR4601101510000015129604789ETHNGRAA
ALPHA BANK101.00.2002080906GR3201401010101002002080906CRBAGRAAXXX
ΠΕΙΡΑΙΩΣ6002-010851-801GR1701710020006002010851801PIRBGRAA

Θερμή παράκληση:

Όσοι Φίλοι μας (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό) επιλέξουν την κατάθεση στην Τράπεζα (με τη φυσική τους παρουσία ή ηλεκτρονικά, μέσω internet ), την οποία και συνιστούμε, παρακαλούμε να μας αποστείλουν αντίγραφο του καταθετηρίου μαζί με τα στοιχεία τους (ταχυδρομικά ή με FAX ή με E-mail: info@pefip.gr) ή να μας τηλεφωνήσουν (κρατώντας το καταθετήριο, προκειμένου να μας δώσουν κάποια στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, πχ. αριθμό καταστήματος), για να τους ταχυδρομήσουμε τη σχετική Απόδειξη Εισπράξεως του Συλλόγου μας. Οι Τράπεζες δεν μας ενημερώνουν για τα στοιχεία των καταθετών.

Αναγκαία Ενημέρωση γιά τήν Ἐφορία

(γιά ὅσους ὑποβάλλουν Φορολογική Δήλωση).

1. Σύμφωνα μέ τό Φορολογικό Νόμο: «οἱ δαπάνες πού ἀφοροῦν στίς Δωρεές καί χορηγίες… μειώνουν τό ποσό τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος, πού προκύπτει μέ βάση τή φορολογική κλίμακα, κατά ποσοστό 10%… Ἀκόμη, τό ἐτήσιο ποσό τῶν Δωρεῶν καί χορηγιῶν στό ὁποῖο ὑπολογίζεται ἡ μείωση δέν μπορεῖ νά εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τό ποσοστό 5% τοῦ συνολικοῦ εἰσοδήματος τοῦ φορολογουμένου… Τά ποσά τῶν δωρεῶν λαμβάνονται ὑπόψη ΜΟΝΟ ἐφόσον ἔχουν κατα-τεθεῖ σέ εἰδικό Τραπεζικό Λογαριασμό τοῦ Νομικοῦ Προσώπου (Σωματείου)…».

2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ἐάν οἱ Δωρεές ἐτησίως ἀθροιστικά σ’ ἕνα ἤ περισσότερα Σωματεῖα εἶναι κάτω ἀπό 100€ ΔΕΝ γίνονται δεκτές ἀπό τήν Ἐφορία.

3. Γιά κάθε ποσό-Δωρεά, ἀνεξαρτήτου ποσοῦ, γιά ὅποιον φυσικά ἐπιθυμεῖ νά τήν καταθέσει στή Φορολογική του Δήλωση, ἀπαιτεῖται ἡ ἑξῆς διαδικασία:

3.α΄. Γίνεται ΚΑΤΑΘΕΣΗ στόν Τραπεζικό Λογαριασμό τοῦ Σωματείου (σέ ὁποιοδήποτε κατάστημα τῆς Τραπέζης ἤ μέ ἠλεκτρονική συναλλαγή μέσῳ διαδικτύου) τοῦ ποσοῦ τῆς Δωρεᾶς ἀπό τόν Δωρητή καί ἀποστέλλεται, ἀπό τόν ἴδιο, στό Σωματεῖο τό ἀντίγραφο τῆς καταθέσεως (ταχυ-δρομικά ἤ μέ FAX ἤ μέ e-mail, ἀναγράφοντας τά στοιχεῖα του – ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) ἤ μᾶς ἐνημερώνει τηλεφωνικῶς γιά τήν κατάθεση (δυστυχῶς οἱ Τράπεζες δέν μᾶς ἐνημερώνουν γιά τά στοιχεῖα τοῦ καταθέτη). Τό Σωματεῖο ἐκδίδει τή σχετική Ἀπόδειξή του καί τήν ἀποστέλλει στό Δωρητή, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ὑποχρέωση νά τήν καταθέσει, μαζί μέ τό ἀποδεικτικό κατάθεσης τῆς τραπέζης, στήν Ἐφορία, ἐφόσον τοῦ ζητηθεῖ.

3.β΄. Μέχρι πρόσφατα, σέ ὅσους Φίλους-Δωρητές δυσκολεύονταν νά μεταβοῦν στήν Τράπεζα, ὁ Σύλλογός μας ἀναλάμβανε νά κάνει τήν κατάθεση ἐπ’ ὀνόματί τους. Ὅμως, δυστυχῶς, τώρα οἱ Τράπεζες ζητοῦν τήν παρουσία τοῦ καταθέτη, αὐτοπροσώπως. Γι’ αὐτό, παρακαλοῦμε θερμά τούς Φίλους-Δωρητές μας, ἐάν ἐπιθυμοῦν νά συμπεριλάβουν τήν ἀπόδειξη τῆς Δωρεᾶς στήν φορολογική τους δήλωση, νά τήν καταθέτουν στήν Τράπεζα, ὅπως περιγράφουμε στήν παράγραφο α΄.   

4. Για κάθε απορία ως προς την Εφορία, αν μάλιστα δεν σας αναγνωρίζουν για έκπτωση τα δωρηθέντα στην Π.Ε.ΦΙ.Π. ποσά, παρακαλείσθε να μας τηλεφωνήσετε ή γράψετε.

article_11325

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4F9F1E5DCED20E5EBDCE2E1F4E52