Αιμοδοσία

aimodosiaΚατά καιρούς πολλοί Πολύτεκνοι, αλλά και Φίλοι των Πολυτέκνων, μας ζητούν αίμα για τους ίδιους ή για συγγενικά τους πρόσωπα. Στο Σύλλογό μας εδώ και 30 χρόνια διατηρούμε κατάλογο με Φίλους Αιμοδότες, οι οποίοι ειδοποιούνται γιά να δώσουν αίμα.

Όμως, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι εθελοντές αιμοδότες και πολλές φορές αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις επείγουσες εκκλήσεις για αίμα.

Παρακαλούνται όσοι Πολύτεκνοι, παιδιά Πολυτέκνων ή Φίλοι των Πολυτέκνων είναι ή μπορούν και επιθυμούν να γίνουν εθελοντές Αιμοδότες να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας και να το δηλώσουν. 

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ:

«δός αίμα και λάβε πνεύμα»

(«Γεροντικόν», Αββάς Λογγίνος, απόφθεγμα Ε΄).

normal_flower05

Απόσπασμα από την

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Περί αἱμοδοσίας»

(Εγκύκλιος αρ. 2911/7. 4. 2011).

Στήν ὑμνογραφία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἡ Ἐκκλησία μας ἀξιοποιεῖ μίαν εἰκόνα ἀπό τόν φυσικό κόσμο, γεμάτη ὑπερβάλλουσα ἀγάπη καί στοργή, γιά νά μᾶς μεταδώσει τό μεγαλεῖο τοῦ Θείου Πάθους: «Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τήν πλευράν σου Λόγε, σούς θανόντας παῖδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς». Ὁ ἱερός ὑμνῳδός παραβάλλει τή θυσία τοῦ Κυρίου μας μέ ἐκείνη τοῦ πελεκάνου, ὁ ὁποῖος τρυπᾶ μέ τό ράμφος τό ἴδιο του τό στῆθος, γιά νά ἐνσταλάξει στή συνέχεια τό αἷμά του στό στόμα τῶν νεοσσῶν του καί νά τούς κρατήσει στή ζωή. Κατά παρόμοιο τρόπο καί μέ τήν ἄφραστη φιλανθρωπία Του, ὁ ποιήσας «ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν γένος ἀνθρώπων» (Πράξ. ιζ’, 26), συγκαταβαίνει ὥστε ἀπό τήν τετρωμένη Του πλευρά νά ρεύσει «ὑπέρ ἡμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενον» τό ἀντίδοτο τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, προσφέροντας τό Ἄχραντο καί Ζωήρρυτο Αἷμά Του γιά τή θεραπεία τῶν ἀνθρώπων.

Μέ τήν ἐθελοντική αἱμοδοσία δίνεται ἡ δυνατότητα στόν σημερινό πιστό νά μιμηθεῖ ἔμπρακτα, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος πρῶτος προσέφερε τό αἷμά Του γιά τή σωτηρία καί τή ζωή ὅλων μας. Σέ ἕνα κόσμο ὑπερπερίσσειας καταναλωτικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά πνευματικῆς καί κυριολεκτικῆς ἀναιμίας, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι μετάγγιση καί κοινώνηση τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον καί τό αἷμα ἡ ζωοδότις καί ζωογόνος ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀγάπης…

aimodosia1