ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

logo1«… τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμ. 4, 5)
53 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ε.ΦΙ.Π.
(1969—2022).

Α´. ΓΕΝΙΚΑ.

 • Σέ 10.000 περίπου ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες, συμπαραστάθηκε ἠθικά καί ὑλικά ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) στά συμπληρούμενα φέτος 53 ΧΡΟΝΙΑ ζωῆς καί δράσεώς της.
 • Σέ 2.000 ἀνέρχονται οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες ἀπ’ ὅλη τή Χώρα, τοῦ ἐνεργοῦ Μητρώου, πού καθ’ ὅλο τό ἔτος καί σέ καθημερινή βάση ἐπικοινωνοῦν μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ζητοῦν καί λαμβάνουν τήν ἠθική καί ὑλική συμπαράστασή της.
 • Σέ 200.000 φύλλα-ἀντίτυπα τό χρόνο κυκλοφορεῖται τό τριμηνιαῖο Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. «Ελληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ἐνῶ ἐξαρχῆς (1979) καί πάντοτε διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ.
 • Πρακτικά ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. λειτουργεῖ ὡς «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», ἀλλά καί
 • ὡς «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ», μέ εἰδικά ἔντυπα καί βιβλία. Ἐνημέρωση γιά τά δικαιώματά τους, ἀλλά καί γιά τά καθήκοντά τους. Εἶναι ἡ ἠθική συμπαράσταση, πού εἶναι ἀναγκαία καί πολύτιμη.

Β´. ΕΙΔΙΚΑ.
Σέ τί ἔγκειται ἡ προσφορά τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους:

 1. Ἔκτακτα καί τακτικά βοηθήματα σέ ΧΡΗΜΑΤΑ. (Ἐξοδα διατροφῆς, πληρωμή ἐνοικίων, πρόληψη ἐξώσεων, λογαριασμῶν ἠλεκτρικοῦ φωτός, νεροῦ, τηλεφώνου, ἰατρικές ἐξετάσεις και ἐπεμβάσεις κ.λπ.).
 2. Προλήψεις πλειστηριασμῶν γιά χρέη καί δάνεια ληξιπρόθεσμα καί συνήθως ὑπέρογκα (ἀπό τόκους ὑπερημερίας).
 3. Μαθητικά βοηθήματα (για φροντιστήρια, ἰδιαίτερα σέ μαθητές Γ΄Λυκείου) και ὑποτροφίες (σέ ἀριστοῦχα παιδιά).
 4. Εἰδική προστασία σέ ἄγαμες μητέρες-κόρες Πολυτέκνων ἤ μή, γιά πρόληψη ἐκτρώσεων.
 5. Βοηθήματα για τέλεση Γάμων, Βαπτίσεων παιδιῶν πολυτέκνων.
 6. Προσφορά δωροεπιταγῶν Super Market.
 7. Προσφορά σέ ΕΙΔΗ (ρουχισμοῦ, τροφίμων, οἰκιακῶν σκευῶν, σχολικῶν εἰδῶν κλπ.). Σέ .3.300 τουλάχιστον ἀνέρχονται ἐτησίως τά 20κιλα δέματα μέ διάφορα εἴδη συνολικοῦ βάρος 66.000 κιλά (ἤ 66 τόνοι). Αὐτά παραδίδονται ἤ ἀποστέλλονται σέ Πολυτέκνους ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί προέρχονται ἀπό προσφορές-δωρεές Φίλων τῶν Πολυτέκνων. Γιά τό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς οἱ προσφορές-δωρεές γίνονται στό Γραφεῖο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ, ἰσόγειο, ἔναντι Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς). Ἀπό τή λοιπή Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικό οἱ προσφορές-δωρεές ἀποστέλλονται στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ταχυδρομικά ἤ μέ πρακτορεία, ΚΤΕΛ κλπ.

Γ´. Πῶς δημιουργήθηκε ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ Προδρομική Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων πρωτάρχισε τό ἔργο της τήν 1η Ὀκτωβρίου 1969. Μάλιστα τότε ἡ ἀρχική καί ἀφετηριακή σκέψη καί ἀπόφαση ἦταν ἡ γνωριμία-ἐπικοινωνία καί δυνατή ἠθική καί ὑλική βοήθεια νά γίνεται πρῶτα καί κύρια σέ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ Οἰκογένειες μέ 10 παιδιά καί ἄνω (καί μέ 5 παιδιά καί ἄνω σήμερα), ἀπό ὅλη τή Χώρα. Καί ἀκριβῶς, αὐτή ἡ πραγματικότητα, ἀλλά καί ἀνάγκη, «ἀπό ὅλη τή χώρα», ὑπῆρξε τό δεδομένο γεγονός γιά τόν «πανελλήνιο» χαρακτήρα τῆς προσπαθείας, τόσο στό χῶρο τῶν Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων, ὅσο καί στό χῶρο τῶν Φίλων τῶν Πολυτέκνων, κάτι πού στούς πρωτουργούς φαίνεται «ἀπίστευτο», ἀλλ’ εἶναι ἀληθινό!

Έτσι ἔγινε ἡ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), στό πανελλήνιο ἅπλωμα καί ἑδραίωμα τῆς «ὁποίας κύριο μέσο καί ὄργανο ὑπῆρξε καί παραμένει τό ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της. Καί αὐτό ἀρχικά ἦταν ὁμώνυμο τῆς Ἑνώσεως: «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ», μέχρι τό τεῦχος ἀρ. 26-27, Σεπτέμβριος 1985, γιά νά μετονομασθῆ σέ «ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ἀπό τό τεῦχος ἀρ. 28, Δεκέμβριος 1985 ἕως καί τό τεῦχος ἀρ. 100, Δεκέμβριος 2003, ὁπότε μετονομάσθηκε σέ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», πού ἱσχύει μέχρι καί ΣΗΜΕΡΑ.

Ὁ στηριγμός τοῦ πρωταρχικοῦ φυσικοῦ δεσμοῦ καί ἠθικοκοινωνικοῦ θεσμοῦ, μοναδικοῦ και ἀναντικαταστάτου, τῆς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, μάλιστα τῆς ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ καί ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ, πού πολεμήθηκε καί πολεμεῖται τελευταῖα καί σήμερα μέχρι διαλύσεως καί ἐκλείψεως!… Πλήν ὅμως ὑπάρχει -καί θά ὑπάρχει- τό «λεῖμμα», τό ἀπόθεμα, ἡ ὑγιής ρίζα καί ὁ καλός σπόρος.