ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

logo1ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
49 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ε.ΦΙ.Π. (1969—2018).

Α´. ΓΕΝΙΚΑ.

 • Σέ 10.000 περίπου ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες, συμπαραστάθηκε ἠθικά καί ὑλικά ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) στά συμπληρούμενα φέτος 44 ΧΡΟΝΙΑ ζωῆς καί δράσεώς της.
 • Σέ 2.000 ἀνέρχονται οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες ἀπ’ ὅλη τή Χώρα, τοῦ ἐνεργοῦ Μητρώου, πού καθ’ ὅλο τό ἔτος καί σέ καθημερινή βάση ἐπικοινωνοῦν μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ζητοῦν καί λαμβάνουν τήν ἠθική καί ὑλική συμπαράστασή της.
 • Σέ 800.000 φύλλα-ἀντίτυπα τό χρόνο κυκλοφορεῖται τό τριμηνιαῖο Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. «Ελληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ἐνῶ ἐξαρχῆς (1979) καί πάντοτε διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ.

Β´. ΕΙΔΙΚΑ.
Σέ τί ἔγκειται ἡ προσφορά τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στούς Πολυτέκνους:

 1. Ἔκτακτα καί τακτικά βοηθήματα σέ ΧΡΗΜΑΤΑ.  Προσφορά σέ ΕΙΔΗ (ρουχισμοῦ, τροφίμων, οἰκιακῶν σκευῶν, σχολικῶν εἰδῶν κλπ.).
 2. Πληρωμή ἐνοικίων, πρόληψη ἐξώσεων, διακοπῆς ἠλεκτρικοῦ φωτός, νεροῦ, τηλεφώνου.
 3. Ἀποφυλακίσεις καί προλήψεις πλειστηριασμῶν γιά χρέη καί δάνεια ληξιπρόθεσμα καί συνήθως ὑπέρογκα (ἀπό τόκους ὑπερημερίας).
 4. Μαθητικά καί σπουδαστικά βοηθήματα-ὑποτροφίες σέ παιδιά Πολυτέκνων, μάλιστα ἀριστοῦχα καί ἐπιμελῆ, ἀλλά καί  βοηθήματα γιά τήν οἰκογενειακή ἀποκατάσταση παιδιῶν Πολυτέκνων, ἰδιαίτερα κοριτσιῶν.
 5. Εἰδική προστασία σέ ἄγαμες μητέρες-κόρες Πολυτέκνων ἤ μή, γιά πρόληψη ἐκτρώσεων, γάμο-στεφάνωμα, βάπτιση παιδιῶν κλπ.
 6. Εὕρεση ἐργασίας καί ἀναγκαῖες ἐξυπηρετήσεις καί βοήθειες γιά ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν.
 7. «Πρῶτες Βοήθειες» καί ἄμεσες στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, καθώς πρακτικά ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. λειτουργεῖ ὡς «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», ἀλλά καί ὡς
 8. «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ», μέ εἰδικά ἔντυπα καί βιβλία. Γίνεται φιλική γνωριμία καί ἐπικοινωνία, μέ ἐνημέρωση γιά τά δικαιώματά τους, ἀλλά καί γιά τά καθήκοντά τους. Εἶναι ἡ ἠθική συμπαράσταση, πού εἶναι ἀναγκαία καί πολύτιμη.
 9. Σέ .3.300 τουλάχιστον ἀνέρχονται ἐτησίως τά 20κιλα δέματα μέ διάφορα εἴδη συνολικοῦ βάρος 66.000 κιλά (ἤ 66 τόνοι). Αὐτά παραδίδονται ἤ ἀποστέλλονται σέ Πολυτέκνους ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. κάθε χρόνο καί προέρχονται ἀπό προσφορές-δωρεές Φίλων τῶν Πολυτέκνων. Γιά τό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς οἱ προσφορές-δωρεές γίνονται στό Γραφεῖο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ, ἰσόγειο, ἔναντι Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς). Ἀπό τή λοιπή Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικό οἱ προσφορές-δωρεές ἀποστέλλονται στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ταχυδρομικά ἤ μέ πρακτορεία, ΚΤΕΛ κλπ.

Γ´. Πώς έγινε η Π.Ε.ΦΙ.Π….

Ἡ Προδρομική Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων πρωτάρχισε τό ἔργο της τήν 1η Ὀκτωβρίου 1969. Μάλιστα ΤΟΤΕ ἡ ἀρχική καί ἀφετηριακή σκέψη καί ἀπόφαση ἦταν ἡ γνωριμία-ἐπικοινωνία καί δυνατή ἠθική καί ὑλική βοήθεια νά γίνεται πρῶτα καί κύρια σέ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ Οἰκογένειες μέ 10 παιδιά καί ἄνω (τότε καί μέ 5 παιδιά καί ἄνω σήμερα), ἀπό ὅλη τή Χώρα. Καί ἀκριβῶς, αὐτή ἡ πραγματικότητα, ἀλλά καί ἀνάγκη, «ἀπό ὅλη τή χώρα», ὑπῆρξε τό δεδομένο γεγονός γιά τόν «πανελλήνιο» χαρακτήρα τῆς προσπαθείας, τόσο στό χῶρο τῶν Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων, ὅσο καί στό χῶρο τῶν Φίλων τῶν Πολυτέκνων, κάτι πού στούς πρωτουργούς φαίνεται «ἀπίστευτο», ἀλλ’ εἶναι ἀληθινό!

ΕΤΣΙ ἔγινε ἡ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), στό πανελλήνιο ἅπλωμα καί ἑδραίωμα τῆς «ὁποίας κύριο μέσο καί ὄργανο ὑπῆρξε καί παραμένει τό ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της. Καί αὐτό ἀρχικά ἦταν ὁμώνυμο τῆς Ἑνώσεως: «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ», μέχρι τό τεῦχος ἀρ. 26-27, Σεπτέμβριος 1985, γιά νά μετονομασθῆ σέ «ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ἀπό τό τεῦχος ἀρ. 28, Δεκέμβριος 1985 ἕως καί  τό τεῦχος ἀρ. 100, Δεκέμβριος 2003, ὁπότε μετονομάσθηκε σέ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», πού ἱσχύει μέχρι καί ΣΗΜΕΡΑ.

Ὁ στηριγμός τοῦ πρωταρχικοῦ φυσικοῦ δεσμοῦ καί ἠθικοκοινωνικοῦ θεσμοῦ, μοναδικοῦ και ἀναντικαταστάτου, τῆς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, μάλιστα τῆς ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ καί ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ, πού πολεμήθηκε καί πολεμεῖται τελευταῖα καί σήμερα μέχρι διαλύσεως καί ἐκλείψεως!… Πλήν ὅμως ὑπάρχει -καί θά ὑπάρχει- τό «λεῖμμα», τό ἀπόθεμα, ἡ ὑγιής ρίζα καί ὁ καλός σπόρος.