Ἀντωνίου Εὐαγ. Ἀντωνίου, Προέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων», ἐπιμνημόσυνος λόγος κατά τό ἐννιαήμερο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΜΠΙΛΑΛΗ) στόν Ἱ. Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁδοῦ Ἀκαδημίας, τή 12η Ἰουνίου 2014.

Ἀντωνίου Εὐαγ. Ἀντωνίου,

Προέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων»,

ἐπιμνημόσυνος λόγος κατά τό ἐννιαήμερο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΜΠΙΛΑΛΗ) στόν Ἱ. Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁδοῦ Ἀκαδημίας, τήν 12η  Ἰουνίου 2014.           

Ἔφυγε ἀπό κοντά μας ὁ ἀείμνηστος Ἁγιορείτης Μοναχός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ.

Εἶμαι κυριολεκτικά συγκλονισμένος ἀπό τήν ἀδόκητη-αἰφνίδια κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Συλλόγου μας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) τήν 4ην Ἰουνίου, ἡμέρα Τετάρτη, τοῦ ἀειμνήστου Γέροντα Ἁγιορείτου Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ.

Δέν ἦτο μόνο Ἱδρυτής, ἀλλά καί ὁ κύριος ἄξονας τῆς ἐξαπλώσεως ἀνά τήν Ὑφήλιο τοῦ σκοποῦ καί τῆς δράσεως αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου, ἀπό τόν Κύριο, Πανελληνίου Συλλόγου.

Ὅπου ὑπάρχει Ἑλληνοχριστιανικό Στοιχεῖο, μικρή ἤ μεγάλη Κοινότητα, Ἐκκλησάκι ἤ Ἱερά Μονή εἰς τήν Οἰκουμένη, ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Ἁγιορείτης Μοναχός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ἦτο παρών καί ἐλάλει τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ, διά τῆς παρουσίας τοῦ Περιοδικοῦ μας «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια».

Ἀπό τήν Ἀλάσκα τοῦ Βορείου Πόλου, ἕως τά πέρατα τοῦ Νοτίου Πόλου καί ἀπό τήν Ἀνατολή ἕως τή Δύση τῆς Γῆς, ἔχομε μαρτυρίες προσωπικές ἤ γραπτές πῶς ὁ π. Νικόδημος ζέσταινε τίς καρδιές τῶν Χριστιανῶν. Συγκινοῦσε, ὁδηγοῦσε σέ μετάνοια τούς ἀναγνῶστες τοῦ Περιοδικοῦ καί μετέδιδε τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας.

Δέν εἶναι σχῆμα λόγου, οὔτε ὑπερβολή αὐτά πού ἀνακοινώνω. Εἶναι πραγματικά καί ἐλάχιστα. Ἐλάμβανα, ὡς Πρόεδρος, Γράμματα, Μηνύματα καί Βεβαιώσεις συγκινητικές γιά τίς σωτηριώδεις ἐνέργειες τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐν τῷ προσώπῳ του.

Πολλές ἑκατοντάδες, ἀλλά καί χιλιάδες, θά ἠμποροῦσα νά ἀναφέρω, περιπτώσεις σωτηρίας ἐμβρύων, γυναικῶν ἐγγάμων καί ἀγάμων, οἱ ὁποῖες ἐνῶ ὡδηγοῦντο εἰς ἔκτρωσιν τῶν ἀνυπεράσπιστων ἐμβρύων των, ἀνέκοπταν τήν δολοφονικήν ἀπόφασή τους, συμβουλευόμενες τό Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ἐπικοινωνώντας προσωπικά ἤ τηλεφωνικά μέ τόν Γέροντα Μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη, τηρουμένης πάντοτε τῆς ἐχεμυθείας.

Γνωρίζω καί βεβαιώνω ὅτι εἴχαμε ἐπισκεφθεῖ μαζί ἀρκετές φορές μεγάλους ἁγίους Γέροντες ὅπως: Τόν Ἅγιο Πορφύριο, τόν Ὅσιο Παΐσιο Ἁγιορείτη Μοναχό στήν Παναγούδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν π. Σίμωνα Ἀρβανίτη Πεντέλης, τόν π. Ἰάκωβο Τσαλίκη στόν Ὅσιο Δαβίδ Εὐβοίας, τόν π. Φιλόθεο Ζερβάκο στά Θαψανά Πάρου καί πολλούς ἄλλους ἁγίους Γέροντες, οἱ ὁποῖοι τόν ἐνίσχυαν εἰς τό νά συνεχίζει νά ἐργάζεται σ’ αὐτό τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά τούς Πολυτέκνους, τό ὁποῖο ἀποκαλοῦσαν εὐλογημένο ἀπό τόν Χριστό καί τήν Παναγία μας.

Ὑπῆρξαν καί ὀλίγοι πού τοῦ εἶχαν εἰπεῖ: Τί δουλειά ἔχεις ἐσύ καλόγερος τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά ἀνακατεύεσαι μέ τούς Πολυτέκνους; Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης, ἦλθε γιά πρώτη φορά τό 1969 στήν κατοικία μου στήν Ἡλιούπολη καί μέ ἔπεισε νά συνεργασθοῦμε γιά τήν ἵδρυση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., παρά τίς σφοδρές ἀντιρρήσεις μου, διότι εἶχα σοβαρό φορτίο διευθύνοντας τότε σπουδαία ἐπενδυτική Τράπεζα. Τά ἐπιχειρήματά του ἦσαν ἀτράνταχτα καί ἀποδέχθηκα συνεργασία μαζί του γιά τό σκοπό αὐτό, ἄχρι θανάτου. Αὐτό ἔγινε ἐνώπιον τῆς συζύγου μου καί τῶν δύο θυγατέρων μου, Μαθητριῶν τότε.

Ὁ Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης ἦτο γόνος Πολυτέκνου Οἰκογενείας μέ γεννήσεις 17 τέκνων τῆς ἁγίας Μητέρας του.

Ὁ συνομιλητής του ἐπίσης γόνος Πολυτέκνου Οἰκογενείας 7 τέκνων.

Ἐπί 46 συναπτά ἔτη ἡ συνεργασία μας ὑπῆρξε ἄψογος καί σπάνια μέχρι καί τῆς πρό ἐλαχίστων ἡμερῶν κοιμήσεώς του. Ἐκεῖνος Α´ Ἀντιπρόεδρος (δέν ἤθελε νά φαίνεται Πρόεδρος) καί ὁ συνεργάτης του Πρόεδρος. Ἐπέρασαν πολλοί συν-εργάτες εἰς τά Δοικητικά Συμβούλια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἄνδρες καί γυναῖκες, ἐπιφανεῖς καί ἄσημοι, ἀλλά προικισμένοι μέ ἐξαίρετη ψυχή.

Συνεργασίες μέ πολύ ὑψηλά ἱσταμένους εἶχα πολλές στήν καριέρα μου. Συν-εργασία ὅμως ὡς ἡ μέ τόν ἁγιορείτη Μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη εἶναι φαινόμενο. Οὐδέποτε ἀντιλογίσαμε. Οἱ ἀποφάσεις μας συνέπιπτον πάντοτε. Εἴμεθα ὡς ὁ ἕνας νά εἶχε τό μυαλό τοῦ ἄλλου στό κεφάλι του. Μία, ἴδια γνώμη.

Ἐτηλεφωνοῦσε νύκτα ἤ ἡμέρα ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ἤ ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., μοῦ ἐδιάβαζε ὅ,τι ἔγραφε γιά νά ἀκούω καί νά λέγω τήν γνώμη μου. Ὅταν τοῦ ἔλεγα, μήπως θά ἦτο καλύτερα νά διατυπωθῆ ἔτσι; Τό ἐσημείωνε καί τό διώρθωνε ἀμέσως. Ναί, εἶναι ἀπίστευτο, ἀλλά ἀληθινό. Διότι ὅ,τι ἔγραφε ἦτο πολύ προσεγμένο καί δέν ἔσφαλε. Δυνατός γνώστης τῶν Γραφῶν. Δεινός στήν μνήμη. Καθηγητής Θεολόγος καί Φιλόλογος μέ μετεκπαίδευση στό Ἐξωτερικό. Ἀσχολήθηκε μέ ἀγαθό πείσμα γιά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη. Συνέγραψε καί ἐπιμελήθηκε σπουδαῖα βιβλία…

Κύρια ὅμως ἔκδοση τοῦ μακαριστοῦ π. Νικοδήμου Μπιλάλη εἶναι τό Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια», μέ Διευθυντή Συντάξεώς του τόν ἴδιο πάντοτε, ἀπό τό 1ο ἕως καί τό τελευταῖο τεῦχος, ὑπ’ ἀριθ. 141 (Ἰανουάρ., Φεβρ., Μάρτιος 2014).

Τί καί πόσα περιεχόμενα εὑρίσκονται μέσα στό Περιοδικό!

Πολύτεκνες Οἰκογένειες, εὔπορες ἤ ἄπορες κυρίως. Ἐκεῖ μέσα στά φτωχόσπιτά τους βλέπει ὁ ἐπισκέπτης τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ φανερή. Ἐκεῖ παρουσιάζονται οἱ μεγάλες καί πολλές εὐαισθησίες τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Χριστιανῶν τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στό Ἐξωτερικό: Ἀμερική, Καναδᾶ, Αὐστραλία, Ἀσία, Εὐρώπη καί Ἀφρική. Ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη ἡ Διοίκηση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., γι’ αὐτό καί λαμβάνει Δωρεές τόσο ἀπό τό Ἐσωτερικό, ὅσο καί ἀπό τό Ἐξωτερικό.

Ἄς ἰδοῦμε καί τήν προσωπική ζωή, ἐν τάχει, τοῦ κοιμηθέντος Γέροντός μας Νικοδήμου.

Ἐφήρμοζε αὐστηρά τό τρίπτυχο: Νηστεία, Ἀγρυπνία, Προσευχή. Ἐνήστευε ὅλες τίς Δευτέρες, Τετάρτες καί Παρασκευές, καθώς καί τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ αὐστηρά νηστεία. Ὅλες τίς καθιερωμένες Νηστεῖες καί μέ τό Παλαιό καί μέ τό Νέο Ἡμερολόγιο. Ἀγρυπνίες καί πολλές φορές σέ 48ωρη βάση. Προσευχή νυχθημερόν.

Ἦτο αὐστηρός εἰς τόν ἑαυτό του καί εὐαίσθητος στόν πόνο τῶν συνανθρώπων του.

Ἀσκητής στήν Ἔρημο τῆς Καψάλας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Κοσμοπολίτης στήν καρδιά τῆς Ἀθήνας, στά Γραφεῖα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ.

Δυνατός στό σῶμα, πανίσχυρος στό Πνεῦμα.

Ἔφυγε ξαφνικά. Αἰφνιδίασε τούς πάντες.

Καμμία ἐκκρεμότητα δέν ἄφησε.

Λές καί ἐγνώριζε, ἕως τό τελευταῖο λεπτό, πῶς καί πότε θά ὁδεύσει γιά τήν Αἰώνια Ζωή. Ἀγάπησε τίς Ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τόσο πολύ, πού ἐνόμιζες ὅτι ἦσαν ἰδικές του, ὅτι ἦσαν δημιουργήματά του. Ἦτο πιστός Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί γνήσιος Ἕλληνας Πατριώτης.

Ὁλόψυχα εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν κατατάξει μεταξύ τῶν Ὁσίων καί Ἁγίων Του.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ.