«Το Περιοδικό σας είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και ενημερωτικό».

GRAMMA KANADA2Από το Περιοδικό μας Ε.Π.Ο, αρ. 137/2013, σελ. 10.