Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια πεθαίνει!

Ἔπειτα ἀπὸ τὰ τόσα χτυπήματα ποὺ δέχθηκε στὸν τόπο μας τὶς τελευταῖες δεκαετίες ὁ θεοΐδρυτος ἱερὸς θεσμὸς τῆς οἰκογένειας, δὲν χρειαζόταν παρὰ τὴ χαριστικὴ βολὴ γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ θάνατο. Καὶ αὐτὴ ἴσως θὰ τῆς δοθεῖ τώρα.

Τὸ γνωστὸ εἰδησιογραφικὸ πρακτορεῖο Reuters (Ρώυτερς) τὸ διατύπωσε αὐτὸ στὸν χαρακτηριστικότατο τίτλο του τῆς 21ης Φεβρουαρίου: «Οἱ Ἕλληνες κόβουν τοὺς θρησκευτικοὺς γάμους καὶ τὶς κηδεῖες λόγῳ κρίσης», ἔγραψε.

Ὅπως ἀναφέρει τὸ δημοσίευμα, «ὁλοένα καὶ λιγότεροι Ἕλληνες πραγματοποιοῦν μεγάλες καὶ πολυέξοδες γαμήλιες τελετές, καθὼς δὲν ὑπάρχει πλέον ἡ οἰκονομικὴ δυνατότητα.

Μὲ βάση στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας ὁ ἀριθμὸς τῶν ζευγαριῶν ποὺ ἀνέβηκαν τὰ σκαλιὰ τῆς ἐκκλησίας ἔφθασε μόλις τὰ 28.000 τὸ 2011, ἐνῶ τὸ 2008 ἦταν περίπου 40.000. Ταυτόχρονα ὑπῆρξε πολλαπλασιασμὸς τῶν πολιτικῶν γάμων, καθὼς αὐξήθηκαν στὶς 26.000 τὸ 2011, ἀπὸ 8.000 τὴν προηγούμενη δεκαετία.

Ἡ συνεχιζόμενη ὕφεση ἔχει ἐπίδραση καὶ σὲ μιὰ ἀκόμη τελετή, σεβαστὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, τὴν κηδεία· μὲ ὅλο καὶ πιὸ πολλοὺς Ἕλληνες νὰ μὴν μποροῦν πλέον νὰ καλύψουν τὰ ἔξοδα μιᾶς κηδείας.

Ἔτσι μερικοὶ δὲν παραλαμβάνουν τοὺς ἀγαπημένους νεκρούς τους ἀπὸ τὰ Νοσοκομεῖα, γιὰ νὰ μὴ χρειαστεῖ νὰ πληρώσουν γιὰ τὴν κηδεία. Ἄλλοι ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν μιὰ παραδοσιακὴ μαρμάρινη ταφόπλακα καὶ ἀφήνουν τὸν τάφο μὲ τὰ χώματα».

Αὐτὰ ἐπιλεκτικὰ ἀπὸ τὸ δραματικὸ δημοσίευμα τοῦ Ρώυτερς. Ἀλλὰ τὸ ἀκόμη δραματικότερο ζήτημα εἶναι τοῦτο: Τελικὰ ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση μόνο τυχαία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι. Ἀποτελεῖ σχεδιασμὸ μακροχρόνιο μυστικῶν σκοτεινῶν ὀργανώσεων ποὺ ματαίως εἶχαν ἐπιχειρήσει στὸ παρελθὸν νὰ ἐπιβάλουν ὑποχρεωτικὸ τὸν πολιτικὸ γάμο καὶ ἐπιδίωκαν κατάργηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κηδείας. Μὲ τὴν κρίση δείχνουν νὰ τὰ πετυχαίνουν καὶ τὰ δύο μὲ πλάγιο τρόπο.

Οἱ κρυφοὶ δολοφόνοι ἔχουν ἤδη ὁδηγήσει τὴν οἰκογένεια σὲ ἀργὸ θάνατο καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴ χαριστικὴ βολή. Πρὶν τραβήξουν τὴ σκανδάλη, εἶναι ἀνάγκη οἱ κυβερνῆτες μας νὰ συνέλθουν! Ἡ οἰκογένεια πεθαίνει καὶ μαζί της ἡ Ἑλλάδα! Πῶς μποροῦν νὰ τὸ ἀνέχονται αὐτό;

Πηγή: http://www.osotir.org/            (25 Φεβρ. 2013)